Kaukolämmön ehdoton vahvuus on tuotantojärjestelmän joustavuus pitkällä aikavälillä – sitä voidaan tuottaa lukuisilla eri tavoilla ja tuotantomuoto tai energianlähde voidaan tarvittaessa vaihtaa asiakkaiden puolesta. Tällöin asiakkaiden ei tarvitse itse investoida vaihtaakseen tuotantomuotoa.

Suomessa tärkeimpiä yksittäisiä polttoaineita ovat puuperäiset polttoaineet, kuten metsähake ja teollisuuden puutähde. Myös maakaasu, kivihiili sekä turve ovat tärkeitä polttoaineita. Lisäksi kaukolämmön tuotannossa hyödynnetään teollisuudessa ja kaupungeissa syntyviä erilaisia hukkalämpöjä. Tulevaisuudessa erilaisten uusiutuvien energialähteiden ennakoidaan edelleen lisääntyvän voimakkaasti.

Tehokas kaukolämmön tuotanto, erityisesti sähkön ja lämmön yhteistuotanto sellaisenaan vähentää ympäristökuormitusta ja ilmastovaikutuksia. Kaukolämmön ylivoimainen energiatehokkuus ja ympäristömyönteisyys perustuvat erityisesti siihen, että kaukolämmitys hyödyntää muuten hukkaan menevää lämpöenergiaa, joka syntyy sähköntuotannon yhteydessä, teollisuus- yms. prosessien jätelämpönä tai kaupungeissa. Yhteistuotanto on miltei kaksi kertaa tehokkaampaa verrattuna erilliseen sähkön ja lämmön tuotantoon. Kaukolämpöä tuotetaan myös erillisissä lämpökeskuksissa. Silloin käytetään lisääntyvässä määrin uusiutuvia polttoaineita. Suuremmissa yksiköissä esimerkiksi puun polttaminen on tehokkaampaa kuin hyvin pienissä yksiköissä. Samasta polttoaineesta saadaan enemmän energiaa hyötykäyttöön ja hukkaan menee vähemmän.

Kaukolämmitys on osa yhdyskuntatekniikkaa; se vähentää merkittävästi paikallisia päästöjä ja lisää asuinympäristömme viihtyvyyttä. Energiantuotannolla onkin erityinen vastuu ympäristö- ja ilmastovaikutusten hallinnassa. Monet kaukolämpöyritykset ovat sertifioineet yrityksen ympäristöä kuormittavia toimintoja. Näillä toimenpiteillä taataan jatkuva ympäristöasioiden kehittäminen ja ympäristön huomioonottaminen kaikessa toiminnassa. Ympäristönsuojelun kehittämistä kuvataan ympäristöraporteissa, joita julkaistaan vuosikertomusten yhteydessä tai erillisinä raportteina.

Voimalaitosten ja lämpökeskusten savukaasujen puhdistukseen investoidaan ympäristöluvan vaatimusten mukaisesti. Savukaasut johdetaan jopa yli sata metriä korkeisiin savupiippuihin, jotka vielä osaltaan laimentavat päästöt. Jatkuvatoimisilla ilman laadun mittauksilla varmistetaan viimekädessä terveellinen elinympäristö