1_kansikuva

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Finland. Nästan hälften av all värme och allt tappvarmvatten som behövs i byggnader produceras med fjärrvärme. Kunderna värdesätter fjärrvärme för det konkurrenskraftiga prisets och de goda egenskapernas skull, till exempel driftsäkerhet och lättskötthet.

Fjärrvärme produceras i kraftvärmeverk eller värmecentraler. Som bränslen används trä och andra förnybara energikällor samt naturgas, stenkol, torv och i små mängder olja.

Värmen överförs till kunderna i form av hett vatten i ett underjordiskt fjärrvärmenät som består av två rörledningar och oftast är draget under gator och gång- och cykelvägar. Via kundens värmeväxlare avges värme från det heta vattnet i framledningen till husets uppvärmnings- och tappvarmvattensystem. Från värmeväxlaren återvänder det avsvalnade vattnet i returledningen till produktionsanläggningen för att värmas upp på nytt.