Kunderna tar emot fjärrvärmen i fjärrvärmerummet. Fjärrvärmecentralen överför värmen från fjärrvärmenätet till värmedistributionsutrustningen i kundens byggnader, t.ex. värmeelementen eller ventilationen. Fjärrvärmecentralen värmer exakt den mängd tappvarmvatten som kunderna behöver.

Fjärrvärmecentralerna är fabrikstillverkade helheter som är driftsäkra och långlivade. Platsbehovet är litet eftersom det varken behövs panna, ackumulatortank eller bränsleförråd. Servicebehovet för kundernas utrustning är vanligen litet.

Värmen överförs till kunderna i form av hett vatten i ett underjordiskt fjärrvärmenät som består av två rörledningar och oftast är draget under gator och gång- och cykelvägar. Från värmeväxlaren återvänder det avsvalnade vattnet i returledningen till produktionsanläggningen för att värmas upp på nytt.

 

 

Fjärrvärme med avseende på miljöpåverkan

En definitiv fördel med fjärrvärme är att produktionssystemet är flexibelt på lång sikt. Fjärrvärme kan produceras på många olika sätt, och produktionsformen eller energikällan kan vid behov bytas för kundernas del. Då behöver kunderna inte själva investera för att byta produktionsform.

Till de viktigaste enskilda bränslena i Finland hör trädbränslen såsom skogsflis och träavfall från industrin. Naturgas, stenkol och torv är andra viktiga bränslen. Inom fjärrvärmeproduktionen utnyttjas också spillvärme som uppkommer inom industrin och i städer. Förnybara energikällor av olika slag väntas fortsätta att öka kraftigt i framtiden.

 

Överlägsen energieffektivitet

Effektiv fjärrvärmeproduktion, i synnerhet kraftvärmeproduktion, minskar i sig miljöbelastningen och klimatpåverkan. Fjärrvärmens överlägsna energieffektivitet och miljövänlighet bygger framför allt på att den tar vara på överskottsvärme som uppkommer i samband med elproduktion, industriella och andra processer eller i städer. Kraftvärmeproduktion är nästan dubbelt så effektiv som separat produktion av el och värme. Fjärrvärme produceras också i separata värmecentraler. Då används i allt större utsträckning förnybara bränslen. Förbränning av exempelvis trä är effektivare i större enheter än i mycket små. Man får ut mer energi ur samma mängd bränsle.

 

Mot en sund livsmiljö

Fjärrvärme är en del av samhällstekniken; den minskar betydligt de lokala utsläppen och ökar trivseln i vår boendemiljö. Energiproduktionen har ett särskilt ansvar inom hanteringen av miljö- och klimatpåverkan. Många fjärrvärmeföretag har certifierat företagets miljöbelastande verksamhet. Genom dessa åtgärder säkerställer man att miljöfrågorna fortlöpande utvecklas och att miljön beaktas i all verksamhet. Utvecklingen av miljöskyddet beskrivs i miljörapporter som publiceras i samband med årsberättelserna eller separat.

Investeringar i rening av rökgaserna från kraftverk och värmecentraler görs i enlighet med kraven i miljötillståndet. Rökgaserna leds ut genom skorstenar som kan vara över hundra meter höga, vilket späder ut utsläppen ytterligare. Genom fortlöpande mätning av luftkvaliteten säkerställs i sista hand att livsmiljön är sund.

 

 

En del av framtidens intelligenta energisystem

Fjärrvärmen utvecklas hela tiden. Den är en del av framtidens intelligenta energisystem. Parallellt med fjärrvärmesystemen har det börjat byggas fjärrkylesystem, som fungerar enligt samma princip som fjärrvärme. I det slutna fjärrkylesystemet som består av två rörledningar levereras kylt vatten till kunden för kylning av lokaler och processer.

 

Effektiv trippelproduktion

I framtiden kommer fjärrvärme och fjärrkyla att vara starkt kopplade till varandra, eftersom el, värme och kyla kan produceras i samma process. Då talar man om trippelproduktion. Med hjälp av ett kombinerat fjärrvärme- och fjärrkylesystem kan dessutom överskottsvärme som uppstår hos kunderna tas tillvara och förädlas till nyttoändamål.

Via fjärrvärmesystemet kan värme i städerna överföras från platser där det finns överskott på värme till platser där det finns efterfrågan på värme.

I fjärrvärmesystemen tas också nya värmekällor och produktionsformer i bruk, så som värmepumpar och solvärme. Genom att utnyttja noggrann och aktuell mätinformation samt förbrukningsprognoser optimeras systemet för maximal energieffektivitet.