Välfungerande fjärrvärmeutrustning garanterar att rumstemperaturen är behaglig och jämn och att tappvarmvattnet räcker till och är lagom varmt. De boende behöver varken justera eller övervaka värmeledningarna, det räcker med att ställa in rumstermostaterna rätt i varje bostad.

Termostatventilerna i rummen beaktar tillskottsvärme som alstras av solsken, elapparater, belysning och människor. Värmeelementen är varma bara när rumstemperaturen sjunker under det inställda värdet. De fungerar rätt när de är varma upptill och nästan rumstempererade nertill.

 

thermometer2

 

Rekommenderad rumstemperatur är 20–22 °C. Lagom temperatur på tappvarmvattnet är 55 °C.

 

 

 

 

Håll koll på fjärrvärmeförbrukningen

Det är lätt att hålla koll på energiförbrukningen. Fjärrvärmeföretaget avläser mätarna på distans, alternativt rapporterar den som sköter husets fjärrvärmeutrustning mätarställningen till fjärrvärmeföretaget enligt instruktionerna. Kunderna får en förbrukningsrapport minst en gång per år.

Förbrukningsrapporten visar i allmänhet dels husets egen förbrukning, dels värmeförbrukningen i andra motsvarande hus på orten. Vädret har stor inverkan på årsförbrukningen av värme och därför är rapporterna oftast temperaturkorrigerade. Det är motiverat att granska utrustningens inställningar och skick om förbrukningen avviker märkbart från tidigare års förbrukning.

 

Webbtjänsten håller dig uppdaterad

Många fjärrvärmeföretag tillhandahåller också en webbtjänst, via vilken kunderna kan se sin energiförbrukning ända ner på timnivå. Genom att hålla ett öga på timvärdena kan man mycket snabbt upptäcka fel eller felfunktion i utrustningen.

I bostadsbolag får de boende på begäran förbrukningsuppgifter från disponenten eller den som sköter fjärrvärmeutrustningen. Förbrukningsrapporten för fjärrvärme kan gärna läggas med bland materialet inför bolagsstämman eller sättas upp på anslagstavlan i trapphuset där de boende kan se den. Rapporten kan också distribueras elektroniskt.

Många fjärrvärmeföretag skickar också en kostnadsprognos för den kommande uppvärmningsperioden till sina kunder.

Begär vid behov ytterligare information om energiförbrukningen och mätningen i din fastighet från din egen värmeförsäljare. Meddela fjärrvärmeföretaget om det utförs sparåtgärder i fastigheten, om värmeförbrukningen upphör för en längre tid eller om det sker andra förändringar som påverkar energiförbrukningen.

 

Dags att byta utrustningen?

Var och en av oss kan för egen del påverka värmelösningarna och kostnaderna både vid valet av uppvärmningsform och vid anskaffningen av utrustning och användningen av den. Om det till exempel är aktuellt att bygga om en fastighet lönar det sig att i god tid tillkalla en expert som utreder vilken uppvärmningslösning som är totalekonomiskt bäst.

När utrustningen blir äldre bör den granskas regelbundet. En fullständig översyn rekommenderas senast när utrustningen varit i bruk 15 år. Konditionsgranskningar och syner utförs av fjärrvärmeföretag, värmeentreprenörer, utrustningstillverkare och VVS-planerare. När utrustningen blivit ineffektiv är det bäst att byta hela utrustningen på en gång och inte en del i taget.

 

Kontrollerat byte av hela utrustningen ger följande fördelar:

  • Utrustningen blir rätt dimensionerad utifrån det faktiska behovet
  • Lägre investeringskostnader
  • Installationsarbetet kan konkurrensutsättas
  • Förnyandet kan ske vid en gynnsammare tidpunkt
  • Finansieringen kan planeras och konkurrensutsättas
  • Störningarna som utrustningsbytet orsakar minimeras

Den nya fjärrvärmeutrustningen tar mindre plats än den gamla. Dessutom är dagens värmeregleringsautomatik mångsidigare och noggrannare, vilket bidrar till att minska byggnadens värmekostnader. Fjärrvärmeutrustningen kan också bytas under pågående uppvärmningssäsong. När arbetet förbereds omsorgsfullt är olägenheten mycket kortvarig för de boende. God planering garanterar att fjärrvärmeutrustningen förnyas på ett högklassigt och effektivt sätt. Fjärrvärmeföretaget hjälper sina kunder i samband med utrustningsbytet genom att ge råd och granska planerna, dimensioneringarna och installationerna.

Asiakkaille